Objectives [BUL]

Languages: [BUL] [EN] [HUN] [PL] [SRB]

Climateurope има четири главни цели:

1.

Да развие общо европейска работна рамка за дейности в областта на геофизичното моделиране и климатичните услуги. Тази мрежа ще се изгради около управлявана структура от европейски, национални и международни дейности и организации. Тази структура понастоящем не съществува, но наличността и става все по-наложителна и ще бъде интердисциплинарна.

2.

Да координира и интегрира настоящи и бъдещи европейски инициативи в областта на климатичното моделиране, климатичните наблюдения и инфраструктурата на климатичните услуги. Проектът трябва да насърчи диалога между съществените субекти като експертни групи от климатолози, представители на източниците на финансиране, доставчици и потребители. Това ще подобри синергичния подход, ще намали раздробяването и ще съдейства за съгласуваност между националните, европейски и международни активности. Потребителските общности ще включват обществения сектор, предприемачеството, индустрията и обществени организации.

3.

Да организира мултидисциплинарни експертни групи, които да оценят модерното ниво на геофизичното моделиране и климатични услуги, да идентифицират съществуващите пропуски и празноти, нови предизвикателства и възникващи необходимости, включващи специфични препоръки към европейската комисия за бъдещи изследвания и иновационни приоритети. Такива оценки са остро необходими, но понастоящем не съществуват.

4.

Да подобри комуникацията и обмена между всички заинтересувани страни, в частност като организира събития за консолидиране на мрежата и показ на напредъка, изготвяне на потребителски-ориентирани бюлетини, относно модерното състояние на геофизичното моделиране и климатичните услуги в Европа, да поддържа уеб-страница и да насърчи допълнителни взаимодействия между заинтересуваните страни с цел засилване на съпричастността и максимизиране на въздействията от проекта.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close