The Project [BUL]

Languages: [BUL] [EN] [HUN] [PL] [SRB]

Climateurope е:

– Общо европейската работна мрежа на изследователите, доставчиците и потребителите на информация за климата.

– Място за споделяне на сведения за най-добри практики, празноти и препоръки, както и за съвременни методи за климатични наблюдения, моделиране и услуги.

– Възможност за активно взаимодействие с потребители и доставчици на климатична информация.

Формулировка на мисията

Мисията е да координира и поддържа база на знание с цел осъществяване на по-добро управление на рискове, свързани с климата и възможности, като по този начин да създаде по-голяма социална и икономическа добавена стойност.

Концепция

Европа, чрез съществените и постоянни инвестиции от Европейската комисия и националните правителства, е на световния гребен на вълната в областта на моделирането на геофизичните системи и развитието на развитието на услуги, свързани с климата. Този факт съдържа потенциал за пряко подобрение на живота на европейските граждани, които се сблъскват с климатичната изменчивост и проявите на екстремно метеорологично време и трябва да се приспособят към променящия се климат, както и да смекчат въздействието му.

Промените в климата въздействат на много сектори и аудиторията на отговорните органи в областта е толкова обширна и разнообразна, че изискванията за прилагане във всеки сектор могат да са доста различни. Броят на проектите, на международно и общо европейско равнище нараства – той включва от изследователски мрежи от доставчици на данни, оперативни услуги, изследвания на оценки на въздействието до правителствени инициативи и изготвяне на препоръки от политическа значимост. Всичките тези инициативи са в широк времеви диапазон. Пейзажът на активността е много разнообразен.

Разбирането на този сложен пейзаж от страна на потребителите и доставчиците на климатична информация се сблъсква понастоящем със значителни предизвикателства. Нуждаем се от механизъм за координиране на въздействащите и разнообразни изследвания, респективно постижения, ако бихме искали да максимизираме ползите от инвестициите и ако желаем да предоставим на европейските граждани информацията и технологията, необходима за развитието на общество, съобразено с климата.

Генералната концепция в основата на Climateurope е създаването и управлението на работна рамка, която да координира, интегрира и подпомага изследователските и иновативни дейности в Европа в областта на геофизичното моделиране и климатичните услуги. Целта на тази концепция е да доведе по-големи социални и икономически ползи за Европа чрез подобрена подготовка за и управление на риска, свързан с климата и възможности, произтичащи от приспособяването на общо европейското знание за практически цели, а чрез това и постигане на приложимост за изготвяне на решения и политики.

Тази стойност ще бъде усетена от широк кръг участници като публичен сектор, правителства, предприемачеството и индустрията.

Climateurope ще проведе задълбочен преглед на всички значими активности за да осигури в максимална степен усвояемостта на предимствата, произтичаща от инвестициите, които Европа влага в изследванията и иновациите и свързаното с тях развитие на услугите.

Финансиране

Climateurope е проект, финансиран от европейската комисия чрез рамкова програма Horizon2020 – Project ref. 689029

Latest from
Stories
  • Climate, water and metallurgy: SWICCA The production cycle of the metallurgy industry needs a significant availability of water. In Greece, to meet this need, the companies of the Halcor and ...
  • Climate and hazelnuts: Ferrero The Italian confectionery company renown all over the world for Nutella and many other food products, addresses climate change with the help of an integrated ...
  • Climate and wine: Sogrape Vinhos Having enough data available, monitoring the climate and its impact on vineyard production, and having the possibility to adapt the business to changing climate conditions ...

Climate Observations
  • The Climate Change Initiative project The objective of the CCI programme is to realize the full potential of the long-term global Earth Observations archives that ESA together with its Member ...

Earth System Modeling

Climate Services
  • CLARA The aim of CLARA innovation action is to develop a set of leading edge climate services building upon the newly developed Copernicus Climate Change Services ...