Objectives [PL]

Languages: [BUL] [EN] [HUN] [PL] [SRB]

Climateurope na cztery podstawowe cele:

1.

Opracowanie ogólnoeuropejskich ram modelowania systemu ziemskiego i działań związanych z usługami klimatycznymi. Będą one tworzone w obrębie sieci europejskich, krajowych i międzynarodowych inicjatyw i organizacji. Obecnie sieć taka nie istnieje, ale staje się coraz bardziej niezbędna i będzie miała charakter interdyscyplinarny.

2.

Koordynacja i integracja bieżących i przyszłych europejskich inicjatyw w zakresie systemów modelowania klimatu, obserwacji klimatu i infrastruktury usług klimatycznych, jak również ułatwianie dialogu między odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym środowiskami naukowymi, instytucjami finansowymi, dostawcami i użytkownikami usług. Poprawi to synergię, ograniczy fragmentację i będzie sprzyjać dostosowaniu działań krajowych, europejskich i międzynarodowych. Gremia użytkowników będą obejmować sektor publiczny, przedsiębiorstwa, przemysł i społeczeństwo.

3.

Stworzenie interdyscyplinarnych grup ekspertów w celu oceny najnowocześniejszych systemów modelowania Ziemi i opracowywanych w Europie usług klimatycznych oraz zidentyfikowania istniejących luk, nowych wyzwań i pojawiających się potrzeb, w tym opracowania konkretnych zaleceń dla Komisji Europejskiej w sprawie przyszłych badań i innowacji priorytety. Takie oceny są bardzo potrzebne, ale obecnie nie istnieją.

4.

Wzmocnienie komunikacji z zainteresowanymi stronami i poprawa działań upowszechniających, w szczególności poprzez organizację szeregu wydarzeń dotyczących integracji sieci i ukazania postępów, tworzenie ukierunkowanych na interesariuszy raportów dotyczących nowoczesnych systemów modelowania Ziemi i usług klimatycznych w Europie, powstanie strony internetowej i podejmowanie dodatkowych interakcji z zainteresowanymi podmiotami w celu zwiększenia świadomości i zmaksymalizowania wpływu projektu.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close